Білоцерківський інститут економіки та управління

Дисципліни, закріплені за кафедрами

 

Економічний факультет

 

Кафедра економіки та підприємництва

 

Бізнес-план підприємства

Вища математика

Економічний аналіз

Економіка інформаційної діяльності

Економіка підприємства

Економіка праці

Економіко-математичне моделювання

Інституціональна економіка

Історія економіки та економічної думки

Макроекономіка

Маркетинг

Маркетинг у сфері соціального захисту

Математичні основи інформаційної діяльності

Менеджмент

Менеджмент персоналу

Міжнародна економіка

Міжнародний менеджмент

Мікроекономіка

Національна економіка

Основи державного соціального страхування

Основи економічної теорії

Основи економічної діяльності підприємств

Основи менеджменту

Основи менеджменту і маркетингу

Політична економія

Регіональна економіка

Системи технологій промисловості

Соціальне страхування

Стандартизація

Страхові послуги

Теорія ймовірностей та математична статистика

Управління персоналом

Ціни і ціноутворення

 

 

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

 

Архівознавство

Аналітико-синтетична переробка документальної інформації

Автоматизовані технології науково-технічного перекладу

Бібліографознавство

Видавнича справа та поліграфія

Вступ до спеціальності

Державна інформаційна політика

Державне управління та державні установи

Діловий етикет

Довідково-інформаційні фонди та їх формування

Документально-інформаційні комунікації

Загальне діловодство

Загальне документознавство

Захист інформації та інформаційного продукту

Зв’язки з громадськістю

Іміджелогія

Інформатика

Інформаційне обслуговування і забезпечення інформаційних потреб

Інформаційний маркетинг

Інформаційний менеджмент

Інформаційні війни

Інформаційні ресурси в документознавстві

Інформаційні системи і мережні технології

Інформаційні технології в документознавстві

Інформаційно-аналітична діяльність

Коректура

Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності

Логіка

Логіка та методологія науки

Машинопис

Міжнародні відносини

Музеєзнавство

Науково-технічна термінологія

Організація бізнесу

Організація науково-інформаційної діяльності

Основи журналістики та засоби масової інформації

Основи наукових досліджень

Основи телекомунікації та електронної комерції

Патентознавство

Проектування автоматизованих інформаційно-пошукових систем

Реклама

Системи управління електронним документообігом

Спеціальне діловодство

Спеціальне документознавство

Стенографія

Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів

Створення веб-сайтів мовою HTML

Технічне забезпечення інформаційної діяльності

Філософія державного управління

Формування бази даних

 

 

Кафедра іноземних мов

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Ділова іноземна мова

Іноземна мова (англійська)

Латинська мова

Друга іноземна мова (німецька)

Ділова іноземна мова (англійська)

Друга ділова іноземна мова (німецька)

Практикум з перекладу

Автоматизовані технології науково-технічного перекладу

 

 

Соціально-правовий факультет

 

Кафедра соціальної роботи

 

PR (Паблік рилейшнз) у соціальній роботі

PR технології

Вікова фізіологія

Вступ до спеціальності

Деонтологія

Законодавство у сфері соціального захисту

Інновації в соціальній роботі

Історія соціальної роботи

Історія та теорія соціології

Конфліктологія

Медико-соціальні основи здоров’я

Менеджмент в соціальній роботі

Методика соціальних досліджень

Методи роботи зі спеціальними групами клієнтів

Основи демографії

Основи дефектології

Патопсихологія

Педагогіка

Педагогіка вищої школи

Персонологія

Практикум психологічної готовності до професійної діяльності

Практична психологія в системі соціальної роботи

Прикладні методики в соціальній роботі

Принцип активізації в соціальній роботі

Психодіагностика

Психологія

Психологія організацій

Психологія особистості

Психологія спілкування

Психологія управління

Психолого-педагогічне консультування

Психофізіологія професійної діяльності

Самоорганізація особистості

Система соціального захисту в Україні

Соціалізація особистості

Соціальна педагогіка

Соціальна психологія

Соціальна робота в сфері зайнятості

Соціальна робота за кордоном

Соціальна робота з людьми похилого віку

Соціальна робота з молоддю

Соціальна робота з різними групами клієнтів

Соціально-медичний патронаж

Соціально-правова робота з інвалідами

Соціальне партнерство

Соціально-психологічна допомога в суїцидології

Соціологія

Соціологія громадської думки

Спеціалізовані служби в соціальній сфері

Теорія соціальної роботи

Технології соціальної роботи

Тренінги

Університетська освіта

 

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

Безпека життєдіяльності

Екологічне право

Історія України

Культурологія

Ораторське мистецтво

Основи екології

Основи охорони праці

Основи соціоекології

Політологія

Практична професійна етика

Релігієзнавство

Риторика

Система культурно-дозвіллєвої роботи

Соціальна політика в Україні

Сучасні проблеми природознавства

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізичне виховання

Філософія

Цивільна оборона

 

 

Відділення з підготовки молодшого спеціаліста з правознавства

 

Аграрне право

Адвокатура

Адміністративне право

Банківське право

Біржове право

Виконавче провадження

Галузеве законодавство в соціальній роботі

Господарське законодавство

Господарське право

Господарський процес

Громадські об’єднання в Україні

Державне будівництво та самоврядування в Україні

Державне право зарубіжних країн

Історія вчень про державу і право

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права України

Конституційне право України

Конституційні права, свободи, обов’язки громадян України

Кримінальне право

Кримінальний процес

Митне право

Міжнародне право

Міжнародне приватне право

Нотаріат

Організація діловодства та судове діловодство

Організація роботи з кадрами

Організація юридичної служби на підприємстві

Основи цивільного римського права

Податкове право

Правознавство

Право інтелектуальної власності

Право соціального забезпечення

Правове регулювання відносин власності

Правові засади соціальної роботи

Правові основи інвестиційної діяльності

Правові основи підприємницької діяльності

Професійна етика юриста

Реєстрування актів цивільного стану

Сімейне право

Судові і правоохоронні органи

Теорія держави і права

Трудове право

Фінансове право

Цивільне і сімейне право

Цивільний процес

Юридична деонтологія

Юридична документація