Супровід навчання студентів із особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі

 

Університет "Україна" неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений 7 травня 1999 року за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Університет "Україна" заклад інтегрованого типу, метою якого є забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім членам суспільства, зокрема, людям із інвалідністю шляхом реалізації політики рівних можливостей.

Серед 31000 студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання в університеті налічується близько 1500 студентів з інвалідністю. Студенти з особливими потребами навчаються разом зі своїми здоровими однолітками в інтегрованих групах – мікро-моделях соціального середовища. Для забезпечення рівного доступу таких студентів до навчання в університеті впроваджується система супроводу навчання, що включає новітні освітні технології, спеціальні методи підтримки й адаптивні технічні засоби.

Основою набуття вищої освіти є державні освітні стандарти, обов'язкові для всіх студентів, незалежно від стану їх здоров'я. Тільки при такому підході випускники з інвалідністю як професіонали можуть бути конкурентоздатними на ринку праці. Сприймаючи студентів із інвалідністю як рівних, до них висувають такі ж вимоги з боку ВНЗ, як і до інших студентів, але надають необхідну підтримку відповідно до їхніх освітніх потреб.

Дія комплексної системи супроводу починається з моменту звертання людини з інвалідністю до Приймальної комісії університету, де абітурієнт одержує інформацію щодо спеціальностей університету, умов та форм навчання, системи пільг та знижок, необхідних документів для вступу.

Перелік документів для вступу абітурієнтів із інвалідністю

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету. До заяви додаються:

•        документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень);

•        документ Українського Центру оцінювання якості освіти;

•        4 фотокартки розміром 3x4 см;

•        паспорт (його ксерокопія, яка засвідчується представником відбіркової комісії при пред'явленні паспорта);

•        копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

•        довідка МСЕК;

•        індивідуальна програма реабілітації;

•        довідка про склад сім'ї та сукупний дохід сім'ї з районного управління соціального захисту (за півроку).

На етапі вступу з'ясовується стан здоров'я вступника, проводиться його профорієнтація, психологічне тестування, з'ясовуються потреби у спеціальних технічних засобах та у тьюторській підтримці.

Після зарахування на навчання студенти з інвалідністю можуть пройти курси користувачів технічних засобів навчання, зокрема, комп'ютеризованих робочих місць та медіатеки в Центрі самостійної роботи.

Абітурієнти, які не пройшли конкурсний відбір, направляються на підготовчі курси до вступу в наступному році чи рекомендуються на навчання до Центру професійної реабілітації.

Супровід навчання студентів із особливими потребами здійснюється за такими напрямами: технічний, педагогічний, психологічний, медико-реабілітаційний, спортивний, соціальний, професійна адаптація та реабілітація.

Спеціалізований технічний супровід навчання забезпечує студентів адаптивними технічними засобами та спеціальними технологіями навчання, компенсує їхні функціональні обмеження і забезпечує принцип доступності до якісної вищої освіти. На всіх етапах технічного супроводу передбачається індивідуальний (тьюторський) супровід студентів із особливими потребами.

Медико-реабілітаційний супровід спрямований на підтримку, збереження та відновлення фізичного здоров'я студентів. Його складовими є невідкладна медична допомога, консультативно-профілактична та реабілітаційно-відновлювальна підтримка.

Педагогічний супровід навчання передбачає оптимізацію викладання навчального матеріалу студентам із інвалідністю у максимально прийнятній для них формі, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, забезпечення навчально-методичними матеріалами.

Психологічний супровід спрямований на з'ясування психологічних особливостей кожного студента, зміцнення та збереження його психологічного здоров'я, надання йому необхідної допомоги з адаптації в інтегроване освітнє середовище, сприяння особистісному розвитку.

Соціальний супровід навчання спрямований на забезпечення соціалізації студентів із особливими потребами, зокрема їх соціально-побутової, соціально- культурної та соціально-трудової адаптації, подолання соціальної ізоляції, сприяння збереженню і підвищенню їх соціального статусу, залучення до всіх сфер суспільного життя.

Фізкультурно-спортивний супровід заохочує студентів до активних занять фізичною культурою та окремими видами спорту, участі у змаганнях різного рівня та паралімпійському русі, зміцнює мотивацію до здорового способу життя, передбачає поліпшення психофізичного стану студентів і підвищення їх інтелектуальної працездатності.

Професійна адаптація та реабілітація студентів здійснюється шляхом залучення до роботи у студентських навчально-науково-виробничих підрозділах, студентському науковому товаристві, наукових гуртках, надання їм робітничої спеціальності в межах фахової підготовки, проходження виробничої практики, навчання у Центрі планування та розвитку кар'єри, надання допомоги у працевлаштуванні.

Рівний доступ до навчання забезпечується у відповідності до освітніх потреб студентів.

Для студентів із вадами зору та слуху реалізується завдяки адаптивним технологіям, які включають:

•        підготовку та тиражування навчальних матеріалів у прийнятній для студентів формі;

•        застосування в навчальному процесі мультимедійних курсів;

•        формування медіатеки (бібліотеки навчальних матеріалів в альтернативному форматі) навчальної та художньої літератури, підручників, посібників, конспектів лекцій, довідників, методичного та ілюстративного матеріалу, які представлені у формі, адаптованій до потреб студентів із інвалідністю;

•        навчання студентів користуванню адаптивними технічними засобами: комп'ютером та периферійними пристроями, програмним забезпеченням, медіатекою тощо;

•        тьюторську підтримку студентів.

Для студентів із вадами опорно-рухового апарату забезпечена повна архітектурна безбар'єрність, замовляється спеціальний транспорт, що доставляє до ВНЗ студентів-візочників заочної форми навчання, надається допомога волонтерів для пересування в межах ВНЗ, доставки книг із бібліотеки, якщо вона розташована на верхніх поверхах, транспортування до аудиторій чи адміністративних приміщень за відсутності ліфтів тощо.

В університеті працює Центр самостійної роботи студентів із особливими потребами, що надає спеціалізовану технічну, інформаційну та консультаційну підтримку, зокрема:

•         навчання роботі на комп'ютері та офісній техніці;

•         надання студентам можливості роботи на комп'ютеризованих робочих місцях (зокрема, юриста, перекладача, оператора ПК, фахівця з інформаційних технологій);

•         надання офісного та адаптивного технічного обладнання (комп'ютера, сканера, принтера, копіювального апарату, музичного центру, спеціалізованого магнітофону тощо);

•         доступ до медіатеки;

•         надання психологічної підтримки, допомоги у подоланні труднощів, що виникають під час навчання;

•         надання інформаційної підтримки.

В університеті створено Центр планування та розвитку кар'єри, що допомагає студентам у плануванні успішної професійної кар'єри, формуванні умінь та навичок, необхідних для її розбудови, підвищенні комунікативного та творчого рівня студентської молоді, сприяє їх працевлаштуванню.

В університеті щорічно проводяться Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми навчання та виховання людей із особливими потребами", Всеукраїнські спортивні ігри та конкурси наукових робіт студентів із інвалідністю, фестиваль студентської творчості "Сяйво надій", видається фаховий збірник наукових праць із проблем навчання та виховання студентів із особливими потребами.

 

Приймальна комісія

м. Київ, вул. Львівська, 23

(ст. М "Житомирська")

Тел. (044) 409-27-62, 424-70-08

e-mail: pkuu@vmurol.com.ua