ВІРТУАЛЬНІ ВИСТАВКИ КНИГ

Шановні читачі!

Якщо Вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до бібліотеки Університету «Україна», де Вам допоможуть підібрати необхідну літературу

 

"Свою Україну любіть" 

 

Свою Україну любіть,

Любіть її… Во время люте,

В остатню тяжкую минуту

За неї Господа моліть.

Т.Г. Шевченко

 

Поетична спадщина Тараса Григоровича Шевченка, вже довго подолавши національні межі, увійшла до скарбниці світової літератури. О.Гончар писав, що правда «Кобзаря», як правда Святого Письма, для людства ніколи не постаріє, не згасне. Шевченко відкрив світові Україну, розкрив її душу, героїчні і трагічні сторінки її історії, просвітив неминучу свободу і «добру славу, Славу України» в історичній  перспективі.

Тараса Шевченка розуміємо настільки наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в ньому. Щоб це уявити, треба добре знати не лише самого Шевченка, а його епоху, увесь широкий спектр поглядів, інтересів і настроїв тієї доби.

Бібліотека Університету «Україна» до 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря пропонує ознайомитися з фондовою колекцією Шевченкіани.

 

Укладачі: Колесникова Н. П.,

               Бертош Н.В.

Фондова колекція

 

 


 

«Креативна особистість, патріот – освітянин, вчений, педагог»

(До дня науки та наукової діяльності Таланчука Петра Михайловича)

 


 

«Завдання освіти полягає в тому, щоб

«пересіяти» інтелектуальний потенціал нації»

 

Петро Таланчук

 

 

 БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

 

   Петро Михайлович Таланчук – перший міністр освіти незалежної України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення і президент Академії інженерних наук України, член чотирьох міжнародних академій.

   Етапи життєвого шляху цієї людини – сирітського, трудового й творчого – сформували креативну особистість, патріота, який активно та системно розбудовує українську державу. Таланчук П. М. є реальним утіленням незламного українського духу, що на генетичному рівні зберіг потребу свободи як умову творчого поступу людини. Петро Михайлович плекає освітянські й українські, загальнолюдські гуманістичні цінності.

   Автор 50 запатентованих винаходів та понад 350 друкованих праць, серед яких – підручники, навчальні посібники. Член національної спілки журналістів України. П. М. Таланчук має державні нагороди – орден Дружби народів, дві медалі, Почесну грамоту Верховної Ради України.

   Президент Університету «Україна» широко відомий своїми державницькими підходами, принциповою життєвою позицією, умінням консолідувати зусилля державних, громадських і підприємницьких структур задля здійснення і збереження потенціалу української нації.

 

Укладачі: Колесникова Н. П.,

Бонар В. О.

 

Виставка книг

 

 

 

   Петро Таланчук – громадянин, учений, педагог : до 70-річчя від дня народження / ред.-упоряд. В. В. Губарець. – К. : Ун-т «Україна», 2008. – 204 с.: іл. – ISBN 978-966-388-245-1.

 

   У книзі подано матеріали про життєвий, науковий та педагогічний шлях видатного українського вченого і державного діяча – доктора технічних наук, професора, дійсного члена Академії педагогічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України Петра Михайловича Таланчука. Мовою фактів, оцінками відомих науковців, політиків, журналістів, найсуттєвішими публікаціями в пресі розповідається про великий внесок у розвиток української освіти й науки, зроблений прославленим ректором Київського політехнічного інституту, першим міністром освіти незалежної України, президентом Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.

 

 

   Таланчук, П. М. З думою про Україну… : Вибрана публіцистика /

П. М. Таланчук ; ред.-упоряд. В. О. Карпенко. – К. : Ун-т «Україна», 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-388-243-7.

 

   У книзі вміщено вибрану публіцистику члена Національної спілки журналістів України, доктора технічних наук, професора, Президента Університету “Україна” Петра Михайловича Таланчука. Це – його актуальні, глибоко аргументовані статті, роздуми на злобу дня, інтерв`ю у засобах  масової інформації, виступи перед студентською – і не тільки – аудиторією.

   Книга орієнтована на освітян, студентів та широкий загал.

 

 

   Майбутнє за нами : інформаційно-довідковий літопис / ред.-упоряд.

В. О. Карпенко ; редкол.: П. М. Таланчук (голова), В. М. Бебик (заст. голови), Л. Ф. Романенко та ін. – К. : Ун-т «Україна», 2008. – 256 с.: іл. – ISBN 978-966-388-241-4.

 

   Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – перший і єдиний в Україні вищий навчальний заклад, зорієнтований для надання вищої освіти людям з особливими потребами. Розпочинався він з ініціативи першого міністра освіти незалежної України Петра Таланчука фактично з нуля, а вже 2008 року відзначає своє десятиліття.

   Для всіх, хто хоч якоюсь мірою причетний до Університету “Україна” – навчається чи навчався, навчає чи навчав, – це книга-спогад. Для молоді, надто з особливими потребами, – це книга-запрошення особисто прилучитися до унікального навчального закладу.

 

 

   Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти : (інформаційно-аналітичні матеріали) / за ред. П. М. Таланчука. – К. : Ун-т «Україна», 2010. – 470 с.: іл. – ISBN 978-966-388-328-1.

 

   Ця книга – колективні роздуми про сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти, про проведення Університетом «Україна» педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання в регіонах України. Колективні, бо писала громада: керівники, викладачі, студенти і випускники – «українці». Вона дещо різностильова – бо скільки авторів, стільки ж і творчих почерків, - але щира і правдива. Привести її до спільного знаменника було неможливо, тому що це вимагало порушення внутрішньої логіки викладення матеріалу кожного розділу.

   Книга розрахована на тих, кому не байдужа доля відкритої освіти, хто хоче знати про труднощі і перешкоди її розвитку та шляхи їх подолання.

 

 

   Таланчук, П. М. Моделирование и оптимизация на ЭВМ измерительных преобразователей : монография / П. М. Таланчук, М. Н. Фомин,

В. В. Сергеев. – К. : Вища шк., 1991. – 251 с.: ил. – Библиогр.: с. 245-251. – ISBN 5-11-003952-6.

 

   В монографии представлены математические модели ряда измерительных преобразователей и методы решения уравнений этих моделей. Рассмотрены вопросы оптимального многокритериального проектирования измерительных преобразователей. Показаны методы коррекции характеристик измерительных преобразователей с целью машинной реализации этих методов в задачах автоматизированного проектирования.

  Для специалистов в области приборостроения и автоматизации процессов управления; будет полезна научным работникам и студентам, специализирующимся в области автоматизации проектирования, прикладной математики, вычислительной техники.

 

 

   Таланчук, П. М. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі : навч.-метод. посіб. /

П. М. Таланчук, К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна. – К. : Соцінформ, 2004. – 128 с.: іл. – Бібліогр.: с. 120-126. – ISBN 966-95780-4-3.

 

   У посібнику узагальнено досвід роботи викладачів Університету «Україна» та їх зарубіжних колег зі студентами з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі, викладено перші результати розробки і впровадження в навчальний процес системи супроводу навчання таких студентів.

   Для науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів інтегрованого типу, соціальних працівників, лідерів громадських організацій інвалідів та людей з інвалідністю.

 

 

   Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи : навч. посіб. /

П. М. Таланчук, С. Я. Ярема, Ю. М. Коровайченко та ін. – К. ; Л. : Ун-т «Україна» : Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, ДП «УкрНДНЦ», 2006. – 664 с. – ISBN 966-797925-3.

 

   У розділах I-IV стисло викладено історію українського термінотворення та міркування щодо сучасного його розвитку, наукові і нормативні засади зловживання і термінотворення, які становлять наукову основу для згармонізованого удосконалювання української науково-технічної термінології.

  У розділі V подано тлумачний словник, що містить близько 4800 термінів і визначень понять видавничої, поліграфічної та пакувальної справи, згармонізованих і зредагованих відповідно до вимог ДСТУ 3966 – 2000.

  Призначений для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищої школи, а також інженерів, художників-графіків, які працюють у видавничо-поліграфічній галузі, для фахівців і початківців, для тих, хто розробляє, конструює етикеткову та пакувальну продукцію, розробляє та виготовляє пакувальні матеріали й устаткування.

 

 

   Засоби вимірювання автоматичного зрівноважування : навч. посіб. /

Д. Б. Головко, Ю. О. Скрипник, Л. О. Глазков та ін. ; за ред.

П. М. Таланчука. – К. : Либідь, 1994. – 288 с.: іл. – Бібліогр.: с. 282-283. – ISBN 5-325-00509-Х.

 

   У навчальному посібнику викладено основи теорії зрівноважувальних вимірювальних перетворювачів (ЗВП) фізичних величин (ФВ) та технологічних параметрів (ТП), оригінальні реалізації структурно-алгоритмічних методів корекції похибок високоточних вимірювань сигналів датчиків фізико-технічних параметрів. Наведено розв`язання та приклади основних задач: автоматичного контролю ТП та вимірювань ФВ, метрологічного забезпечення цього ЗВП; обробки результатів вимірювального експерименту із застосуванням ЕОМ.

  Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями інформаційно-вимірювальна техніка та автоматизація технологічних процесів та виробництв.

 

 

   Таланчук, П. М. Основы теории и проектирования измерительных приборов : учеб. пособ. / П. М. Таланчук, В. Т. Рущенко. – К. : Выща шк., 1989. – 454 с.: ил. – Библиогр.: с. 442-446. – ISBN 5-11-001458-2.

 

   Изложены теория и методика проектирования средств измерений механических и теплотехнических величин. Процесс проектирования рассмотрен с единой позиции для линейных и нелинейных, аналоговых и дискретных средств измерений. Дан анализ применения микропроцессоров как элементов измерительных устройств. Приведены основы автоматизированного проектирования средств измерений и примеры применения микро- и мини-ЭВМ для решения задач синтеза, анализа и оптимизации в диалоговом режиме. Особое внимание уделено проектированию измерительных преобразователей с распределёнными параметрами.

 

   Таланчук, П. М. Засоби вимірювання в автоматичних інформаційних та керуючих системах : підручник / П. М. Таланчук, Ю. О. Скрипник,

В. О. Дубровний. – К. : Райдуга, 1994. – 672 с.: іл. – Бібліогр.: с. 653-658. – ISBN 5-7707-5525-3.

 

   У підручнику велика увага приділяється питанням схемної реалізації вимірювальних каналів зі структурно-часовою зайвиною. Автори прагнули на конкретних прикладах перетворювачів технологічних параметрів дослідити шлях від розгляду теоретичних припущень до розробки дослідних зразків вимірювальних каналів з корекцією похибок, які серійно ще не освоєні промисловістю. Пов’язані з цим питання стали фундаментальним розділом метрології та теорії керування і вивчаються як самостійний курс із спеціальності «Автоматизація технологічних процесів і виробництв», а також використовуються в суміжних курсах (інформаційно-вимірювальна техніка та ін.).

 

 

   Таланчук, П. М. Теорія напівпровідникових сенсорів газу: фундаментальні основи, аналіз, синтез : навч. посіб. / П. М. Таланчук,

О. С. Мороз. – 3-тє вид., випр. та доп. – К. : Ун-т «Україна», 2008. – 248 с.: іл. – Бібліогр.: с. 244-255. – ISBN 978-966-388-259-8.

 

   У посібнику викладено результати математичного моделювання напівпровідникових сенсорів газу, температури та сонячних елементів, основані на класичних уявленнях про природу електронних станів на ідеальній та реальній поверхнях напівпровідникових бінарних сполук типу окислів металів. Розглянуто питання аналізу та синтезу відповідних технічних об`єктів на основі отриманих у роботі математичних моделей.

  Для студентів та аспірантів приладобудівних, фізичних та радіофізичних спеціальностей університетів.

 

 

 

   Безвесильная, Е. Н. Преобразующие устройства приборов : учебник /

Е. Н. Безвесильная, П. М. Таланчук. – К. : УМК ВО, 1993. – 552 с.: ил. – Библиогр.: с. 544-547. – ISBN 5-7763-1447-Х.

 

   В учебнике изложены основополагающие фундаментальные теоретические положения по преобразующим устройствам приборов (ПУП), приведены методики и примеры расчётов преобразующих устройств приборов, обучающие программы расчёта ПУП на ЦВМ, даны сведения о практическом применении ПУП и новых направлениях в области преобразующих устройств приборов.

  Учебник предназначен для студентов приборостроительных специальностей, а также для специалистов научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций приборостроительного профиля.

 

 

   Таланчук, П. М. Високоточні засоби вимірювання фізичних величин із самоналагодженням і автокорекцією похибок : навч. посіб. /

П. М. Таланчук, Ю. О. Скрипник, В. О. Дубровний. – К. : ІЗМН, 1996. – 672 с.: іл. – Бібліогр.: с. 658-666. – ISBN 5-7763-9728-6.

 

   У навчальному посібнику розглядаються засоби вимірювання (ЗВ) з автоматичним виявленням похибок і самоналагодженням сенсорів і вимірювальних перетворювачів (ВП), що входять у структуру ЗВ. Самоналагодження ВП коригуючими сигналами дозволяє істотно підвищити точність і чутливість ЗВ багатьох фізичних величин температури, вологості, переміщення, швидкості і т. ін. Формування коригуючих сигналів здійснюється одноканальними схемами порівняння, що є некритичними до змін параметрів елементів схем. Це дозволяє використовувати функціонально-різницевий метод побудови ЗВ, а для корекції похибок – системи автоматичного зрівноважування.

  Розрахований на студентів спеціальності 6.0925 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології».

 

 

   Безвесільна, О. М. Перетворювальні пристрої приладів : підручник /

О. М. Безвесільна, П. М. Таланчук. – К. : ІСДО, 1994. – 448 с.: іл. – Бібліогр.: с. 443-446. – ISBN 5-8238-0297-8.

 

   У підручнику викладено основні фундаментальні теоретичні положення з питань перетворювальних пристроїв приладів (ППП), наведено методику та приклади розрахунків ППП, відповідні навчаючі програми для ЦОМ, а також відомості про практичне застосування ППП і нові напрямки в галузі розробки й удосконалення ППП.

  Призначений для студентів приладобудівних спеціальностей, а також для фахівців науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій приладобудівного профілю.

 

 

   Безвесільна, О. М. Відлікові та реєструючі пристрої приладів : навч. посіб. / О. М. Безвесільна, П. М. Таланчук. – К. : ІСДО, 1993. – 172 с.: іл. – Бібліогр.: с. 169. – ISBN 5-7763-2233-2.

 

   У посібнику викладено основоположні фундаментальні теоретичні положення з відлікових і реєструючих пристроїв (ВРП) приладів, наведено методики та приклади їх розрахунку, а також відомості про практичне використання і нові напрямки в області ВРП.

 

   Таланчук, П. М. Публіцистика : (Статті, інтервю, виступи) /

П. М. Таланчук ; упоряд. О. Д. Гергель. – К. : Ун-т «Україна», 2004. – 320 с.: іл. – ISBN 966-7979-50-4.

 

   Збірник охоплює лише окремі аспекти життя і діяльності Петра Михайловича Таланчука – президента Відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна», відомого в Україні і за межами не тільки як подвижника в сфері освіти, вченого, а і як громадського та політичного діяча.

  У збірнику більше уваги приділено останньому п`ятиріччю, де П.М. Таланчук постає як керівник заснованого ним вищого навчального закладу – Університету «Україна». Тож, немає сумніву, що збірник зацікавить і викладачів, і студентів, адже вони є сучасниками та співучасниками думок, слів, подій, які вже не зможуть повторитись, і через якийсь проміжок часу теж стануть історією…

 

 

   Таланчук, П. М. Вам розбудовувати незалежну Україну в третьому тисячолітті! : (замість вступної лекції для студентів університету) /

П. М. Таланчук. – К. : «МП Леся», 2000. – 24 с. – ISBN 966-7166-03-1.

 

   Ідею цього видання – лекцію-звернення до першокурсників – автор плекав цілий рік. Мета: щоб молоді люди пам`ятали, хто вони, чиїх батьків діти, громадяни якої держави, де і в який час живуть.

   Автор продовжує освітньо-настановчі традиції своїх попередників, які завжди відчували потреби народу, прагли допомогти йому у визначенні пріоритетів. І часто їхні ідеї, випереджаючи час, слугували дороговказом на шляху мільйонів до світла, до знань, до майбутнього.

 

 

   Таланчук, П. М. Народ наш – український – з доброго кореня! : (матеріали до вступної лекції для студентів університету) / П. М. Таланчук. – К. : Ун-т «Україна», 2001. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23. – ISBN 966-7979-07-05.

 

   В історичному вимірі десять років – невеликий час, але для молодої держави він є вирішальним, засвідчує автор лекції П. М. Таланчук. Він наводить цікаві тези про психологічну близькість значної частини українців до російського народу. Надає аналіз історичних коренів українців та росіян.

   Для студентів, викладачів, а також для всіх, кого цікавлять проблеми молодої української держави та виховання молодого покоління.

 

   Таланчук, П. М. Не втрать свій шанс потрапити в еліту : (матеріали для вступної лекції викладачам і роздумів студентів стосовно еліти та її ролі в державному процесі) / П. М. Таланчук. – К. : Ун-т «Україна», 2002. – 24 с. – Бібліогр.: с. 24. – ISBN 966-7979-16-4.

 

     Це – лекція-звернення П.М. Таланчука до першокурсників. Мета її – дати заряд громадянства, соціальної активності, який знадобиться в процесі подолання висот науки і премудрості. Закцентувати увагу молодої людини те, що ми є народ, який зветься українцями.

  Для студентів, викладачів, а також для всіх, кого цікавлять проблеми соціально-національної свідомості та виховання молодого покоління.

 

   Таланчук, П. М. Деякі уроки історії та майбутнє України : (матеріали для вступної лекції і роздумів студентам) / П. М. Таланчук. – К. : Ун-т «Україна», 2003. – 28 с. – Бібліогр.: с. 27. – ISBN 966-7979-28-8.

 

   Лекція дає поштовх для роздумів щодо історії і майбутнього України, національної свідомості і гідності, питань розбудови країни. Привертається увага до сказаного у Біблії «є час – розкидати каміння і час його збирати». Автор пише, що тільки з «позиції віри і впевненості в своїх силах, позиції доброти і справедливості, щедрості і щирості – можна і треба будувати державу, в якій усе повинно бути гарним – і Богом дана нам земля, і люди, слова, і думки».

  Розрахована на студентів, викладачів, а також на всіх небайдужих до долі України.

 

 

   Таланчук, П. М. Освіта і євротрансформація українського суспільства : (матеріали для вступної лекції і роздумів студентам) / П. М. Таланчук ; за заг. ред. О. Д. Гергель. – К. : Ун-т «Україна», 2004. – 45 с. – Бібліогр.: с. 44-45. – ISBN 966-7979-59-8.

 

   П`ята лекція П.М. Таланчука логічно продовжує попередню («Деякі уроки історії та майбутнє України», 2003 р.), де наприкінці автор лише зачіпає тему, присвячену видатним особистостям, які стали гордістю України. У цьогорічній лекції після короткої передмови про роль освіти в розвитку людської цивілізації, автор уже детальніше знайомить читача з деякими знаковими постатями нашої Батьківщини. Далі – увага зосереджується на внеску України до європейської інтелектуальної скарбниці, починаючи з часів Київської Русі і завершуючи часом теперішнім.

  Лекція розрахована на викладачів, студентів, усіх, кому не байдужа одна з основних сфер діяльності людства – освітньо-культурна, яка, врешті, і визначає майбутнє як окремої людини, так і країни в цілому.

 

 

   Таланчук, П. М. У кожного свій майдан, або Проблема розєднання й обєднання з різних точок зору : матеріали для вступної лекції /

П. М. Таланчук ; за заг. ред. О. Д. Гергель. – К. : Ун-т «Україна», 2005. – 40 с. – Бібліогр.: с. 40.

 

   Шоста лекція П.М. Таланчука дотична до одного з найболючіших питань українського, та й не тільки українського, суспільства – питання єдності.   Упродовж віків ця проблема була чи не найважливішою для будь-якого народу. Бо саме єдність нації, як правило, ставала фундаментом її незалежності і державності.

  Автор підняв величезний пласт історії, починаючи з часів Київської Русі і завершуючи подіями, свідками й учасниками яких ми були нещодавно. Можливо, саме ці події і підказали автору оригінальну форму побудови лекції: у хронологічну канву подій минулих вплетені роздуми й оцінки сьогодення. Це історичні довідки, думки автора, фахівців, працівників ЗМІ, які мають політичний, економічний, соціальний, культурний чи й просто емоційний характер.

 

 

   Таланчук, П. М. Україна в екологічному ковчезі планети : (матеріали для вступної лекції і роздумів студентам) / П. М. Таланчук ; за заг. ред.

О. Д. Гергель. – К. : Ун-т «Україна», 2006. – 48 с. – Бібліогр.: с. 47.

 – ISBN 966-388-095-3.

 

   Проблему, яку розглядає у своїй сьомій лекції П.М. Таланчук, а саме стійкий екологічно безпечний розвиток людства, без сумніву, можна назвати глобальною. Нині цією проблемою опікується більшість високорозвинених держав. Учені, державні й громадські діячі, різні міжнародні інституції й організації намагаються привернути до неї увагу всієї світової спільноти. Не залишається осторонь цієї проблеми й Україна. На тлі планетарного й українського досвіду нелегко, але формується підхід України до цього питання. І це відслідковано автором на багатьох прикладах – як вітчизняних, так і зарубіжних.

 

 

   Таланчук, П. М. Українське та світова культура : матеріали до вступної лекції / П. М. Таланчук. – К. : Ун-т «Україна», 2008. – 40 с. – Бібліогр.: с. 39. – ISBN 978-966-388-199-7.

 

   Віддаючи належне непересічній минувшині України, «славним прадідам великим» та великим особистостям сучасності, автор висловлює сподівання на майбутні звершення прийдешніх поколінь українців, які гідно презентують свій народ у світовій спільноті.

  Лекція П.М. Таланчука орієнтована на студентів, викладачів, а також усіх, кого цікавлять проблеми національної самосвідомості, виховання молодого покоління.

 

 

   Таланчук, П. М. Націоналізм – явище інтернаціональне : (матеріали до вступної лекції для роздумів студентству) / П. М. Таланчук. – К. : Ун-т «Україна», 2008. – 32 с. – Бібліогр.: с. 31. – ISBN 978-966-388-251-2.

 

   Ця лекція логічно продовжує попередні – «Вам розбудовувати незалежну Україну в третьому тисячолітті», 2000 р., «Деякі уроки історії та майбутнє України», 2003 р., «Освіта і євротрансформація українського суспільства», 2004 р., «Українське та світова культура», 2007 р.

Мета лекції – пробудити інтерес до історії України, суті етнонаціональних відносин, сприяти духовному розкріпаченню молоді, вихованню її в дусі державно-національного патріотизму.

 

 

   Таланчук, П. М. «Ми не такі, як всі…» : матеріали до вступної лекції /

П. М. Таланчук ; ред.-упоряд. О. Д. Гергель ; упоряд. Л. О. Зотова. – К. : Ун-т «Україна», 2009. – 72 с. – Бібліогр.: с. 69-71. – ISBN 978-966-388-302-1.

 

   Ця (десята) лекція, певно, одна з найважливіших. Своєю назвою вона завдячує першому рядку вірша нашої студентки Світлани Патри. Адже ідея створення Університету «Україна» – надання вищої освіти юнакам та дівчатам з інвалідністю, сиротам, дітям з малозабезпечених сімей – і стало тим великим почином, який поставив Університет в один ряд з найвідомішими навчальними закладами країн близького зарубіжжя і Європи.

   Автор подає широке полотно в якому знайшли своє достойне місце історія і люди, час (від давнини до сьогодення) і простір (країни і континенти), професія і талант, душевність і сила духу. Мов у галереї, перед читачем постануть обличчя і діяння тих, про яких пам`ятає не тільки земля, де вони народились, а й світова спільнота. Водночас, поряд із відомими іменами читач відкриє для себе своїх сучасників і, можливо, друзів чи знайомих. Бо всіх цих людей єднає біда і мужність її здолати, аби з гідністю прожити своє життя.

 

 

   Таланчук, П. М. Співвідношення інтернаціонального і національного в деяких сферах розвитку народів світу : матеріали до вступної лекції і роздумів студентів / П. М. Таланчук ; ред.-упоряд. О. Д. Гергель. – К. : Ун-т «Україна», 2010. – 56 с. – Бібліогр.: с. 54-55. – ISBN 978-966-388-330-4.

 

   У своїй традиційній щорічній лекції автор піднімає важливе питання : чи послаблює глобалізація суверенітет національних держав? Адже нові моделі світового устрою, безперечно, впливатимуть на державний устрій різних національних держав. А наша держава – Україна – має ввійти достойним партнером в Європейське і світове співтовариство, де кожна держава має своє обличчя.

   Осмислення себе в процесах глобалізації є складним і довготривалим шляхом. Зважаючи на те, що в українському народові генетично закладений потяг до культурних цінностей, до знань – маємо надію на відродження загального національного духовного-культурного потенціалу, формування нової політичної культури суспільства та нової системи цінностей.

 

 

   Таланчук, П. М. Незалежність України, як і власну гідність громадянам необхідно захищати, навіть не уміючи : (Матеріали для вступної лекції та роздумів студентів) / П. М. Таланчук. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 59 с. – Бібліогр.: с. 58. – ISBN 978-966-388-360-1.

 

   Традиційно щорічна лекція присвячена актуальній, практично вічній для українців темі державотворення у зв`язку із двадцятою річницею Незалежності України. Матеріал підібраний на основі безкомпромісного відчуття автором реальності і такого ж безкомпромісного формування аналітичних узагальнень.

 

 

   Перлинки мудрості від ПЕТРА ТАЛАНЧУКА або Уроки «українського САМашедшего» : інтервю Н. Головченко. – К. : Ун-т «Україна», 2011. –

12 с.

 

   Ідея інтерв’ю з Петром Таланчуком, народилася після прочитання книги видатної української поетеси Ліни Костенко «Записки українського самашедшого». Петро Михайлович Таланчук, як завжди висловлюється мудро, щиро й колоритно.

   В нарисах відчувається монолітний сплав науковості й емоційності особистості П. Таланчука, його гуманістичне налаштування, державне мислення і патріотизм.

 

 

Науково-публіцистична діяльність Президента Університету «Україна» П. М. Таланчука (доповіді, статті, інтер’ю, тези) висвітлена за посиланням: http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=4263c34eec9fc9b716d03259bb7671c9

 


 1. Креативна особистість, патріот – освітянин, вчений, педагог : До дня науки та наукової діяльності Таланчука Петра Михайловича -  президента Університету "Україна", дійсного члена Академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора.

2. Теоретико - методологічні та концептуальні засади адміністративного права : До дня науки та наукової діяльності Олефіра Віктора Івановича - доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук, проректора з наукової роботи Університету "Україна".

3. Наука – в особах та особистість – у науці : виставка книг і наукових праць Малишева Віктора Володимировича – директора Інженерно-технологічного інституту, доктора технічних наук, професора, вченого в галузі хімії та сучасних нанотехнологій

4. Справжній українець – завжди українець : виставка книг до 70-річчя Карпенка Віталія Опанасовича – завідувача кафедри журналістики Інституту філології та масових комунікацій, заслуженого журналіста України, колишнього головного редактора часопису "Вечірній Київ", члена Національної спілки журналістів та Національної спілки письменників України.

5. Теоретико -методологічні парадигми економічної думки : До дня науки та наукової діяльності Юхименка Петра Івановича, доктора економічних наук, професора, ректора Білоцерківського інституту економіки та управління Університету "Україна".

6. Виставка авторської книги Мельничука Богдана Івановича, Заслуженого діяча мистецтв України, письменника, редактора, журналіста, краєзнавця. 

7. Фондова колекція Шевченкіани до 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря.