АСПІРАНТУРА

Запрошуємо молодих науковців на навчання до аспірантури


Наші координати:
 

Начальник відділу підвищення науково-педагогічної кваліфікації (аспірантура)

РИЖУК Олександр Миколайович

вул. Хорива, 1г, каб. 25

428-87-90

внутрішній 101

(067)-749-32-47

(066)-478-33-43

e-mail: aspirantura_ukraine@ukr.net

 

Набір до аспірантури Університету "Україна" здійснюється за такими спеціальностями:

 

Шифр

Назва спеціальності

05

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

05.13.05

Комп'ютерні системи та компоненти

08

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

08.00.03 Економіка та управління народним господарством
12 ЮРИДИЧНІ НАУКИ

12.00.01

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

12.00.07

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

19

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

19.00.07

Педагогічна та вікова психологія

23

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 

23.00.04

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

24 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
24.00.03  Фізична реабілітація

 

Прийом документів до аспірантури проводиться на конкурсній основі.

 

Календар аспіранта / докторанта:

Найближчий прийом документів до аспірантури / докторантури Університету «Україна» здійснюється з 16 до 30 вересня 2016 р.

Вступні іспити до аспірантури проводяться з з 3 по 19 жовтня 2016 р.

Угода про підготовку аспіранта / докторанта має бути укладена протягом 10 днів з дня прийняття приймальною комісією рішення про зарахування аспіранта / докторанта.

Зарахування до аспірантури / докторантури проводиться згідно з рішенням приймальної комісії та після укладання угод про підготовку аспіранта / докторанта і відшкодування вартості навчання в аспірантурі / докторантурі наказом президента Університету «Україна» не пізніше 2 листопада 2016 року.

 

Форма навчання:


- з відривом від виробництва (денна форма) - 3 роки;
- без відриву від виробництва (заочна форма) - 4 роки.

Особи, які зараховані з відривом від виробництва, мають бути звільнені з роботи в термін, необхідний для своєчасного прибуття на навчання. Трудова книжка таких осіб має знаходитись із відповідним записом про зарахування у відділі аспірантури в особовій справі аспіранта.

 

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.
Заява про прийом до аспірантури подається на ім'я президента університету.
До заяви додаються:
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
- копія диплому (-ів) (починаючи з 1 курсу) про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, засвідчена відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
- ксерокопія додатку(-ів) до диплому(-ів). Особи, які закінчили ВНЗ і отримали дипломи "із відзнакою", ксерокопію додатку не подають;
- копія трудової книжки (в разі її наявності), засвідчена відділом кадрів за місцем роботи, для аспірантів із відривом від виробництва - оригінал;
- копія паспорту (1, 2, 11 ст.) та ідентифікаційного коду;
- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів);
- список опублікованих наукових праць та винаходів, засвідчений завідувачем кафедри, до якої планується прикріплення (а також ксерокопії 2-3 публікацій), чи реферат із обраної наукової спеціальності (при відсутності опублікованих праць та винаходів);
- письмовий відгук передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди;
медична довідка про стан здоров'я за формою № 286-У;
-  4 фото (6х4);
30 аркушів паперу (формат А4);
- 1 швидкозшивач та 5 файлів (окрім файлів, у які вкладаються документи).
Паспорт та диплом подаються вступником особисто.

Згідно з чинним законодавством України особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит.
Вступники до аспірантури складають вступні іспити з філософії, однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для ВНЗ та зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності). Особи, які склали кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів при поданні посвідчення.

 

Запрошуємо до захисту дисертацій у спеціалізованих вчених радах для здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук:

*** наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук Д.26.139.01 за спеціальностями:

- 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

- 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.